Validitetsundersökning patent

En validitetsundersökning för ett publicerat/beviljat patent


Ett Validitetsundersökning för ett patent är en sökning efter information som kan hjälpa till
att ogiltigförklara ett patent eller att en paten begränsa kraven i en patentansökan under
dess gransknings- eller invändningsperiod.

En Validitetsundersökningsrapport :
Vår mission är att hjälpa företag eller deras patentombud att hitta publicerade dokument
som kan användas som argument mot giltigheten hos ett existerande patent eller en
publicerad patentansökan.

För att genomföra en Validitetsundersökning kommer du att behöva ge oss patentnumret du
vill invalidera. Om möjligt vill vi också att du beskriver de specifika patentkrav som du skulle
vilja ogiltigförklara. Många kunder har redan försökt söka efter information och all
information som du kan förse oss med hjälper oss under sökningen.

Vi kommer att försöka hitta dokument som publicerats innan patentets eller patent-
ansökans prioritetsdatum.

Att ogiltigförklara ett patent är en komplicerad uppgift där man behöver få en förståelse för
granskningen ser ut och de argument som framförts av granskaren på patentverket. Andra
aktörer kan också ha varit involverade i processen, och våra kompetenta patentingenjörer
analyserar all information som finns tillgänglig i granskningsfilerna. Utifrån de bygger de
sedan en sökstrategi som har potentialen att hitta dokument som inte hittades av andra före
eller under processen i fråga.

Varför genomföra en Validitetsundersökning?
Det kan finnas många anledningar att genomföra en Validitetsundersökning. Ett företag kan
vara varse om ett potentiellt intrång i ett patent som hittats under en Freedom To Operate
sökning (FTO), en patentbevakning eller kan vara hotat av en konkurrent med legala
aktioner/handlingar. 

Kanske befinner du dig i processen kring att köpa en patentportfölj eller i ett företagsförvärv.
I det fallet är det viktigt att genomföra en IP Due Dilligense. Att genomföra en
Validitetsundersökning under denna process hjälper till att utvärdera ett patent eller styrkan
och värden i patentportföljen. Kanske vill du även kontrollera styrkan hos ditt eget patent
innan en potentiell affärstransaktion eller legal handling.


Beställning av en Validitetsundersökning
Då detta är en komplicerad och tidskrävande process behöver vi normalt sett 10 arbetsdagar
för att kunna skicka en rapport till dig. En snabbare sökning kan vara möjlig för att möta din
deadline, men då måste du kontakta oss för att bekräfta önskat leveransdatum.


Kontakta oss eller ladda upp din information för att få ett kostnadsförslag.