Patentbevakning

Innan du ska registrera patent bör du genom en patentbevakning periodiskt granska en särskild teknologi och området kring den.

Vad är en patentbevakning?

En patentbevakning är en sökning som avser att ge en tydlig bild av framstegen inom en teknologi eller ett särskilt teknikområde. Patentbevakning är en skräddarsydd sökning baserad på teknologi och/eller företagsnamn, som genomförs periodiskt beroende på kundens behov. I grund och botten skapar en patentbevakning en bred och överskådlig bild av allt som publicerats om en specifik teknologi under en specifik period.

Varför genomföra en Patentbevakning?

Beroende på projektet och/eller produkten och dess livscykel finns ett behov av att bevaka aktiviteter relaterade till patent inom ett specifikt teknikområde. Redan innan man funderar på att bege sig in i ett teknikområde eller initiera ett R&D projekt ska en State Of The Art sökning genomföras.

Resultatet av State-Of-The-Art sökningen leder ofta till ett beslut om bevakning av delar av eller all teknologi inom projektet. Syftet att undvika överraskningar och intrångsrisker i senare skeden av projektet, eller under produktens livscykel. Patentbevakningens resultat erbjuder kunden möjligheten att hålla sig uppdaterad kring förändringar, framsteg och potentiella nya risker för intrång, men också att förbereda för invändningar gällande konkurrenters patent av kritisk karaktär, som hittas i sökningen.

När bör man genomföra en Patentbevakning?

En patentbevakning  genomförs efter en State-Of-The-Art– eller en FTO sökning under utvecklingsperioden och/eller under produktens livscykel.

Patentbevakningen kan genomföras månatligen, kvartalsvis eller periodisk utifrån kundens behov. Hur frekvent man väljer att genomföra den beror på hur aktiv teknikområdet i fråga är. Normalt rekommenderar vi att genomföra en patentbevakning i syfte att undvika stora mängder dokument och så ofta att invändningar mot ett viktigt eller kritiskt patent-dokument inte missas.

Kontakta oss eller ladda upp din information för att få ett prisförslag.